cookies

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIL-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – zwany dalej Administratorem

Dane kontaktowe:

SIL-BUD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Starowolsztyńska 4

62-067 Rakoniewice

NIP 9950242685

tel.: +48 61 44 41 633

e-mail: silbud@poczta.onet.pl

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: SIL-BUD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Starowolsztyńska 4 62-067 Rakoniewice, lub drogą e-mailową pod adresem: silbud@poczta.onet.pl, lub telefonicznie pod numerem +48 61 44 41 633

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,d RODO w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy handlowej (świadczenia usług);
 • sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Administratora;
 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Administratora;
 • dochodzenia roszczeń;
 • archiwizacji;
 • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje;
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 • aktualni pracownicy Administratora;
 • podmioty przetwarzające w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w imieniu Administratora;
 • podmioty współpracujące z Administratorem;
 • firmy kurierskie i pocztowe, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren UE, EOG, i do państw trzecich (m. in. USA).

5) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 • okres, przez jaki są świadczone usługi;
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

6) Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych; jeśli nie zabraniają tego inne przepisy
 • przeniesienia Państwa danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00 - 193 Warszawa; gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem zawarcia umowy lub kontynuowania dalszej współpracy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy handlowej lub przerwanie dotychczasowej współpracy.

Decydując się na współpracę z firmą SIL-BUD SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zapisami RODO, podane przez Panią/Pana dane są zgodne ze stanem faktycznym a ich ujawnienie nastąpiło dobrowolnie. Oświadcza Pani/Pan że zapoznała/ał się z klauzulą informacyjną RODO.

 

…………………………………………………….
Podpis